https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/cn/FishingBoat/Electric-buoy/taiyo-td-a158/1110%E5%8F%B0%E4%BD%91%20158.jpg


规格介绍
  • 自动定向仪针显示
  • 合成双超外差接收器,覆盖范围为200kHz至5MHz
  • 可选的接收模式,手动和扫描
  • 电话信号发射器和远程控制功能
  • 电源供应器:24 VDC
  • 尺寸:351(W)*200(H)*300(D) mm
  • 重量:12.0公斤