https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/cn/FishingBoat/Navigation/samyung-navis-5100/SAMYUNG%20NAVIS%2051002.jpg


规格介绍

  • 可外接萤幕
  • 可使用C-MAP NT+ MAXTM
  • 结合三荣自动舵机系统提供完善的自动导航

  • 具AIS介面及AIS防碰撞警报功能

  • 萤幕:10.4吋 彩色液晶萤幕

  • 电源需求:12~36 VDC

  • 尺寸:370(宽)*238(高)*105(深) 毫米 (含固定架)

  • 介面: SAMYUNG, NMEA0183, FURUNO(CIF), JRC